Báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2016Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016Báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2015Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015Nghị Quyết Đại hội cổ đông năm 2014Thông báo tuyển dụng lao động cho dây chuyền vải không dệt số 2Thông tin Đại hội đồng cổ đông năm 2014Thông tin tuyển dụng nhân viên XNKBiên bản Đại hội cổ đông & Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2012Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2011Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty HAICATEX năm 2011Thông báo V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổiCông ty HAICATEX tuyển dụng nhân sựNghị quyết của Hội đồng quản trị công ty HAICATEXBiên bản họp Hội đồng quản trị ( ngày 8/12/2010)THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ( THÁNG 9/ 2010)Đại hội cổ đông thương niên ( năm 2010)Báo cáo kết quả chào bán Trái phiếu chuyển đổiBáo cáo tài chính tóm tắt năm 2009 ( đã kiểm toán)Thông báo gia hạn thời gian đăng ký, thanh toán tiền mua Trái phiếu chuyển đổi tại HAICATEXNghị Quyết của HĐQT V/v phát hành Trái phiếu chuyển đổi và thông báo chốt danh sách cổ đôngThư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản V/v Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi